logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

Вертикалното планиране

Вертикалното планиране отвеждане на повърхностните води

Какво е вертикално планиране?

Вертикалното планиране е специфичен вид проектантска дейност, с която се променя съществуващият релеф с оглед строителство и експлоатация на различни обекти.
Вертикалното планиране се свежда до целесъобразно изменение на съществуващите височини и наклони .
С вертикалното планиране се обхваща цялата площ на обекта или само ивицата около съоръжението. И в двата случая вертикалното планиране е сложна и многовариантна задача, която може да бъде решена по различни начини и с различна степен на оптималност в зависимост от умението и опита на специалиста, респективно използваната програма за ЕИМ.

Цели на вертикалното планиране


– отвеждане на повърхностните води извън територията на разработваното пространство;
– определяне местата на водоприемните отоци и водоотвеждащите решетки;
– създаване на височинна връзка между кота нула на сградите, нивелетите на прилежащите улици и алеи;
– получаване на баланс между изкопите и насипите и икономичното разместване на земните маси;
Прилагат се и следните чертежи:
– тахиметрична снимка или площна нивелация на терена ;
– план за вертикално планиране , върху който се нанасят съществуващи и новопроектирани сгради, пътната и алейната мрежа, тротоари, площадки, паркинги, коти за ъглите на сградите, тротоарите, площадките, паркингите;
– картограма за изчисление на земните маси ;
– напречни профили, в случай че изчислението на земните маси се прави по профили.

Вертикалното планиране