logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

Строителна линия и ниво

строителна линия и ниво

Определяне на строителна линия и ниво

Процедурата има за цел създаването на документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от лицензирания геодезист строителна линия и ниво за строеж, за който са налице: одобрен инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж.


Етапи на строителната линия и нивото

Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започне разчистване на строителната площадка, изместване на надземни и подземни електрически, телефонни и други мрежи, както и заемане на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи, при наличие на разрешение от общинската администрация.

В план всеки обект се отлага върху терена съгласно и изработения трасировъчен план. Според проекта за вертикално планиране сградите се разполагат височинно, като за тях се определя(трасира) нивото на кота нула.

За трасировъчна основа се използват данните от трасировъчния проект или линиите от строителната мрежа. Въз основа на трасираното вече положение на сградите и съоръженията се оформя строителен протокол, които се прикрепя към строителното разрешение.

 

Строителна линия и ново 2