logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

Проекти

НЯКОИ ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ НИ ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ СА :
1. „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД ГР.ПАНАГЮРИЩЕ :
OБЕКТ: ‘’ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ И ЕЛЕКТРОЛИЗА’’
OБЕКТ:„НОВА ЦИКЛИЧНО ПОТОЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТКРИВКА ОТ РУДНИК АСАРЕЛ ДО ЗАПАДНО НАХОДИЩЕ”
ОБЕКТ:’’ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 1-ВА СЕКЦИЯ ФЛОТАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ’’
ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦПТ ІІІ ЗА ТРОШЕНЕ И ТРАНСПОРТ НА РУДА ОТ РУДНИК „АСАРЕЛ” ДО КЕТ И ПОКРИТ СКЛАД НА ОФ „АСАРЕЛ” И ПОДОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА РЕМОНТНА ПЛОЩАДКА ЗА РЕМОНТ НА ОСНОВНИТЕ РУДНИЧНИ МАШИНИ, РАБОТЕЩИ В РУДНИК „АСАРЕЛ”.
ОБЕКТ: ‘’СТОМАНОБЕТОНОВ РЕЗЕРВОАР ЗА БОГАТИ РАЗТВОРИ’’
ОБЕКТ: ‘’ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТОР И КАНАВКИ ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ В ИЗТОЧНИЯ СКАТ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“
ОБЕКТ :’’ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА ПО ЗАПАДНИЯ КОНТАКТ НА СТЕНАТА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“ ДО КОТА 830.’’

2. ”СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД ГР. ПЕРНИК
ОБЕКТ : ‘’ЕСДЦ’’ СЛЯБОВА МАШИНА
ОБЕКТ: „ЛПЦ“ – ДЕГАЗАТОР.

3. „ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД ГР. КЪРДЖАЛИ
ОБЕКТ : ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ НА ДЕПОНИРАНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ЗАВОДСКО ДЕПО И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ.

4. „КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ“ ПР.ПЛОВДИВ
ОБЕКТ: ‘’НОВО ЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО’’
Обект : ‘’СКЛАД ЗА ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ’’.

5. „ЕКОБУЛХАРТ“ЕООД
ОБЕКТ: “ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГРУБО ОЧИСТВАНЕ НА ВТОРИЧНА ХАРТИЯ (ВЕЛПАПЕ И СМЕСЕНА) С ПРОИЗХОД НЕОПАСЕН БИТОВ ОТПАДЪК”.