logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

Основа за проектиране

Основа за проектиране

Какво е основа за проектиране

Предпроектните проучвания са началния етап на инвестиционния процес. В резултат от тези проучвания се решава доколко е целесъобразно реализирането на обекта и при положителен резултат се набелязват основните варианти на проектното решение. Обемът и видът на геодезическите работи зависят от същността на проучвания обект. Има обаче и общи дейности, които се свеждат до :
1. Доставяне и проучване на началните планове и карти.
2. Оценка на съдържанието и качеството на съществуващите планове и карти.
3. Решаване на различни геодезически задачи върху план или карта- измерване на ъгли, разстояния и площи, определяне на граници, интерполиране на надморски височини, намиране на наклони.
4. Получаване на сведения за налична опорна геодезическа мрежа или създаването ѝ чрез използване на ГНСС .


Фази на основата за проектиране

Проектирането включва две фази: технически проект и работен проект. При проектирането се изпълняват разнообразни и отговорни геодезически работи, като :
1. Снимка в едри мащаби.
2. Извършване на специални проектантски дейности (напр. вертикално планиране).
3. Предварително нанасяне върху план(карта) или трасиране на терена на някои проектни решения.
4. Подготовка на материали за трасиране на обекта (колчета, шнураво скеле).

Основа за проектиране терен